"There is no sound as painful as a scientist groaning under a collapsed theory"

Charles Bryant-Abraham


"Není bolestnějšího zvuku než úpění vědce nad vyvrácenou teorií."Contact me at:
(remove XX) dusanpolansky XX @seznam XX .cz
Dusan Polansky

FOREWORD

You will find on these pages

- couple of arguments supporting the MOTTO

- 15 pages long main paper about Novilara Stele

Continue


 Na těchto stránkách naleznete

- několik argumentů podporujících MOTTO

- 15 stránkový hlavní text o Novilarské stéle

Pokračuj (Čeština vždy za angličtinou.)

MOTTO:

LINGUISTIC RECONSTRUCTION OF PROTO-SLAVIC INTO 1st MILLENNIUM AD      IS A MISMATCH. 


LINGVISTICKÁ REKONSTRUKCE PRASLOVANŠTINY DO 1. TISÍCILETÍ N.L.    NENÍ V SOULADU           S REALITOU.

KEY WORDS

Indo-Europeans, Kurgan hypothesis, Anatolian hypothesis, Paleolithic Continuity Theory, Marija Gimbutas, Colin Renfrew, Mario Alinei, Matej Bor, Antonin Horak, Italic languages, Venetic, Raetic, North Picene, Etruscan, Sanskrit, Proto-Indo-European, Proto-Slavic 


Indoevropané, Kurgan hypotéza, Anatolská hypotéza, Teorie paleolitické kontinuity, Marija Gimbutas, Colin Renfrew, Mario Alinei, Matej Bor, Antonín Horák, Italické jazyky, Venetština, Rétština, Severopikénština, Etruskové, Sanskrt, Praindoevropština, Praslovanština